Medezeggenschap

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het dagverblijf.
Omdat De Klister zowel onderwijs als kinderopvang aanbiedt, werken we sinds schooljaar 2023-2024 met een Kindcentrumraad, waarin de MR en OC samengevoegd zijn. Ook op centraal niveau wordt de medezeggenschap op deze wijze vormgegeven, middels de CKC-raad.

Via de Kindcentrumraad zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van ons kindcentrum. Voor een aantal onderwerpen moet de directie van het kindcentrum advies of instemming vragen aan de Kindcentrumraad, voordat het besluit genomen kan worden. Over sommige zaken mag de Kindcentrumraad de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de Kindcentrumraad een zwaardere stem heeft. De directie mag dan een besluit pas invoeren als de Kindcentrumraad daarmee heeft ingestemd. 

De Kindcentrumraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zowel de onderwijstak als de kinderopvang zijn vertegenwoordigd in beide geledingen.

De Kindcentrumraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en na een vergadering informeren we de ouders via Social Schools over de inhoud van deze vergadering.