Missie en visie

In de geborgenheid en goede sfeer op school kunnen de kinderen zich ontwikkelen met al hun veelkleurige talenten. Daarbij zijn de ontmoeting, het samenwerken en de uitdaging belangrijke elementen, waarbij het team van De Klister de kinderen ondersteunt en stimuleert om zich te ontwikkelen en hun plek in de maatschappij te vinden. We willen een open christelijke school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. 

Wij streven ernaar de kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis te geven, waardoor zij hun talenten, kwaliteiten en creativiteit kunnen ontplooien. In samenwerking en vanuit harmonie met de ouders halen we het beste uit de kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden spelen met en leren van elkaar. Professionals en ouders dragen met elkaar verantwoordelijkheid voor de groei en ontwikkeling van de kinderen. Ontwikkelen is meer dan kennis vergaren. We scheppen een omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot initiatiefrijke, autonome kinderen. Ons kindcentrum streeft naar brede ontwikkeling van de kinderen en merkbare resultaten die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Onder resultaten verstaan we zowel ontwikkeling op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel als motorisch gebied. 

We handelen en leren vanuit een aantal kernwaarden, onze sleutels tot succes. Deze waarden liggen ten grondslag aan de regels en afspraken die wij op ons kindcentrum hanteren voor alle betrokkenen.  

Onze kernwaarden zijn: inspireren, vertrouwen, bekwaamheid en veiligheid. 

 • Inspireren 
  Kindcentrum De Klister is een christelijk kindcentrum. De teksten en verhalen uit de Bijbel helpen ons bij het maken van keuzes. In de manier waarop we met elkaar omgaan, in het hanteren van normen en waarden, in de eerste ontmoeting en kennismaking met de ander. We geven elkaar de ruimte en we kunnen van elkaar leren. Die grondhouding is een basis voor ontwikkeling. Elkaar werkelijk zien, elkaar waarderen geeft plezier. Dat plezier, de passie voor ons werk, de blijmoedigheid van kinderen, mag u ervaren. Wij laten ons inspireren door de kinderen, de verhalen uit de bijbel en de wereld om ons heen. 
   
 • Vertrouwen 
  Leerlingen, ouders en personeel functioneren het best in een sfeer van vertrouwen. Daarvoor is het nodig dat we duidelijk zijn in verwachtingen naar elkaar en dat we voorspelbaar zijn in wat we doen, hoe we op elkaar reageren. Duidelijkheid geven en consequent handelen. In een sfeer van vertrouwen durven leerlingen, ouders en personeel zich uit te spreken, met de bedoeling elkaar te begrijpen en verder te kunnen. Daar maken we ons samen sterk voor! 
   
 • Bekwaamheid 
  Werken met kinderen vraagt regelmatig samen in gesprek gaan, nadenken en zoeken naar anders, beter misschien. Juist om bewust nieuwsgierig te blijven naar de leerling en zijn of haar ontwikkeling. Kennis en scholing van personeel vinden wij belangrijk. Op deze manier blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kunnen we de kinderen goed blijven begeleiden.  
   
 • Veiligheid 
  Op Kindcentrum De Klister weet je waar je aan toe bent. Vanuit structuur en overzicht bieden we houvast, dat geeft een veilige basis. Vanuit die overzichtelijkheid en voorspelbaarheid ontwikkelen onze leerlingen zich. Je mag ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je nog moeilijk vindt. We hebben oog voor elkaar en we weten wat we aan elkaar hebben. Je mag jezelf zijn en tegelijk functioneer je in een groter geheel met regels en afspraken. Kinderen die met plezier naar school gaan en zich daar veilig voelen, daar gaan we voor, iedere dag opnieuw!